За да поръчате трябва да чекнете, че сте съгласни с нашите общи условия.

Общи положения
Уважаеми клиенти, моля запознайте се с описаните по-долу условия, преди да използвате онлайн магазина в уеб сайта Geotex.bg
Използвайки онлайн магазина в уеб сайта Geotex.bg, декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия. Общите Условия регламентират условията и начина според които „Геотекс Комерс“ ЕООД извършва продажба на стоки на потребителите си чрез онлайн магазина на адрес в интернет: Geotex.bg

Поръчката има силата на Договор, след изрично маркиране на бутон „съгласен съм с Общите условия“. Това означава, че сте приели и разбрали Общите условия и сте съгласни да ги спазвате.

1.2 Страните могат в писмен договор, в приложение към такъв договор, в приемо-предавателен протокол, във фактура и/или стокова разписка да уговарят помежду си условия, различни от настоящите Общи условия. Тези условия имат действие само за конкретната продажба и заменят съответните разпоредби от настоящите Общи условия.

1.3. Всяко лице, ползващо онлайн магазина Geotex.bg, поема всички рискове от използването на онлайн магазина, включително рисковете, свързани с технически неизправности на магазина, потенциално вредно съдържание и др.

1.4 При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

1.5 Продуктите в онлайн са ограничени само до посочените условия. Geotex.bg има право да прави промени в публикуваните продукти и цени по всяко време и без предупреждение като всички такива изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата на онлайн магазина: Geotex.bg

1.6 При закупуване на продукти/стоки от онлайн магазина Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. Предоставената лична информация се използва единствено за изпълнение на Вашата поръчка. Можете да се запознаете с Политиката за поверителност тук: https://geotex.bg/privacy-policy/

Понятия използвани в настоящите Общи условия
2.1 „Онлайн магазин” е виртуалният магазин Geotex.bg
2.2. Geotex.bg е собственост на „Геотекс Комерс“ ЕООД, търговско дружество с ЕИК 206711716 седалище и адрес на управление гр. Варна, район „Приморски“, жк „Виница“, ул. „Света Екатерина“, №8, наричано „Продавач”. тел. +359884693896

2.3. „Клиент” е физическо или юридическо лице, което използва онлайн магазина Geotex.bg и е приело Общите условия.

2.4. „Потребител” е потребител по смисъла на Закона за зашита на потребителите – всяко физическо лице, което придобива продукти, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, както и всяко физическо лице, което действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

2.5. „Продукт” – стоките/артикулите, предлагани в онлайн магазина, описани с основни характеристики, изображение и цена.

2.6. „ЗЗП” означава Закон за защита на потребителите.

Цени
3.1 Цените на всички продукти, публикувани в онлайн магазина, са в български лева за единична бройка и с включен 20% ДДС.
3.2. Крайната цена на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт, непосредствено до или под наименованието на стоката.

3.2 ПРОДАВАЧА има право да променя цените обявени в онлайн магазина по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била в сила към момента на потвърждаване на поръчката по реда на чл. 4.1. от Общите условия.

3.3. При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачеркната.

3.4 Стойността на транспортните разходи за доставка, куриерски услуги, разходи за разнос и монтаж НЕ Е ВКЛЮЧЕНА в цената на стоките.

Поръчка. Сключване на Договор
4.1 Клиентa може да прави Поръчки в Geotex.bg чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки.
4.2. Клиентa заявява желанието си да поръча и купи Стока и/или Услуга през онлайн магазина, като попълва електронната форма за за поръчка. В нея задължително се посочват име и фамилия на Клиент, адрес за доставка, имейл и телефон за контакт .

4.3. Geotex.bg ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата за обработка и подготовка. В рамките на два работни дни или първия работен ден консултант на Продавача се свързва с Клиента на посочените от него контакти , за уточнение на наличност на заявените Продукти, срок на доставка, плащане. Продавача попълва и изпраща за одобрение и потвърждение на Купувача бланка – поръчка, в която се съдържат всички детайли по заявката / срок на доставка, плащане, включително авансово плащане, ако такова е дължимо, параметрите на поръчаните продукти – цвят, материал, разновидности и др /

След изричното потвърждение на Клиента /писмено по e-mail/ същата се счита за валидно направена и се преминава към нейното изпълнение.

4.4 Договора за покупко-продажба се счита за сключен от момента на приемането на потвърдената поръчка и от момента на получаване на авансово плащане, ако такова се изисква или е уговорено между страните.

4.5. Продавачът не гарантира наличността на поръчаните продукти. В случай, че някой от поръчаните продукти не е наличен в момента на поръчката, консултант на Продавача се свързва с Клиента в срок от два работни дни, за да го информира за очакваната дата на доставка или да предложи алтернативен продукт. Клиентът може да се съгласи или да откаже предложения от Продавача срок за доставка.

4.6. В случай, че Продавача не се свърже с Клиента за потвърждаване на поръчката в 2-дневния срок по чл. 4.3., същата се счита за недействителна и съответно не подлежи на изпълнение.

4.7. Посочването на непълни или неверни данни прави поръчката невалидна и тя не обвързва Продавача с изпълнение. В тези случаи лицето, направило поръчката, отговаря за всички разходи, извършени от Продавача във връзка с това, включително, но не само разходи по повод евентуален опит за доставка.

4.8. Офертите, публикувани в онлайн магазина са необвързващи. Продавачът има право да не потвърди поръчка и съответно да не я достави без допълнителни обяснения.

Условия за плащане
5.1. Клиентът е длъжен да заплати цената на стоките и разноските по доставката в размера, по начина и в сроковете, определени в Общите условия и/или други индивидуални договорености.
5.2. Всички стоки остават собственост на Продавача до окончателното уреждане на всички финансови задължения на Клиента към Продавача.

5.3. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът дава своето изрично и безусловно съгласие за извършване на авансово плащане (включително авансово плащане на цялата цена на закупуваните продукти), ако такова бъде поискано от страна на Продавача.

5.4. При поръчки на нестандартни продукти Клиентът се задължава да извърши авансово плащане в размер на 50% от стойността на поръчката.

5.5 Заплащането на поръчката се извършва, чрез наложен платеж на куриера т.е клиентът заплаща на куриера, който му доставя поръчката или в офисите на куриерската фирма.
Възможно е и заплащане по банков път. Плащането се извършва само в български лева.
Всички цени в сайта са с начислен ДДС.

Условия за Доставка:
6.1 „Геотекс Комерс“ ЕООД доставя стоките, поръчани от вас с куриерска фирма ЕКОНТ. Поръчката Ви може да бъде доставена до всяка точка на България – до адрес или до поискване в офис на куриера. Цената за доставка се изчислява на база теглото и обема на стоката, според текущия ценоразпис на куриерска фирма ЕКОНТ.
Доставката ще бъде извършена до 5 работни дни от датата на потвърждение на поръчката ви по телефон или електронна поща.
Поръчките направени след 13:00 часа се обработват на следващия работен ден.

6.2. Сроковете за изпълнение на договора за покупко-продажба от страна на Продавача зависят от наличността у Продавача на поръчаните от Клиента продукти, местоположението на дадения от Клиента адрес и други обстоятелства.

6.3. Когато Продавачът не може да изпълни поръчка, която вече е приел, той е длъжен да уведоми Клиента за това в срока по чл. 6.1 и да възстанови всички заплатени от Клиента суми, ако има такива, в срок до 30 дни от датата, на която Продавачът е следвало да изпълни задължението си по договора. Продавачът възстановява заплатената от Клиента сума без лихви или други вид компенсации.

ЦЕНА ЗА ДОСТАВКА:
За поръчка над 250 лв. доставката ще бъде безплатна до офис на куриерска фирма ЕКОНТ, като ще заплатите само стойността на поръчката.
За поръчка под 250 лв. заплащате стойността на поръчката + цена за доставка.

6.4. В случай че Клиент, поръчал продукти от онлайн магазина, остане неоткриваем за уточняване адреса и времето за доставка, Продавачът си запазва правото да анулира поръчката.

6.5. Продавачът няма да носи отговорност за закъснения поради причини извън неговия контрол, включително без да се ограничава до: природни бедствия, терористични актове, войни, размирици, стачки, действия/бездействия на правителството или публичната администрация, недостиг на материали, ограничения в доставките, липса на транспортни съоръжения или всяко закъснение, дължащо се на производителите на предлаганите от Продавача стоки или на подизпълнители и доставчици на Продавача. В случай на такива обстоятелства Продавачът следва да уведоми Клиента в седемдневен срок от настъпване на обстоятелството, като всички срокове за доставка следва да се удължат в съответствие с времетраенето на форсмажорното събитие, а ако то продължи повече от 30 дни, всяка от Страните ще има право да се откаже от договора за продажба.

Условия за упражняване правото на отказ от Договора.
7.1. Съгласно чл. 55 от ЗЗП всеки потребител по смисъла на ЗЗП има право да се откаже от поръчаните стоки от онлайн мгазин в рамките на 14 дни, считано от датата на получаване на стоката, при условие че не е ползвана, не е нарушена целостта на опаковката и е във вида в който е получена.

7.2 Ако потребителят упражни правото си на отказ от поръчка направена от сайт Geotex.bg, той следва да изпрати заявление за отказ /изтеглете тук/ преди изтичане на 14 дневният срок и да върне стоката при горните условия. Задължително стоките се връщат заедно с всички придружаващи документи удостоверяващи покупка и плащане – касов бон или фактура, гаранционна карта, на адреса на магазина на „Геотекс Комерс“ ЕООД Варна, район „Приморски“, жк „Виница“, ул. „Света Екатерина“, №8.

7.3 След като Потребителят упражни правото си на отказ, той трябва да предаде стоките обратно на Продавача не по-късно от 14 дни от уведомяването за отказ. Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания.

7.4 В случай , че Потребителят упражни правото на отказ съгласно чл.7.1.и върне Продукта съгласно чл.7.3 „Геотекс Комерс“ ЕООД се задължава да възстанови платените от потребителя суми в срок до 14 дни от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от стоката и я е предал във владение на търговеца.

Транспортните разходи по връщане на стоката са за сметка на Потребителя.

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ

Изключения при правото на отказ

Правото на отказ не се прилага при:

Изпълнен договор за услуга Договори за предоставяне на услуга, при които услугата е напълно изпълнена, когато изпълнението е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото на отказ, след като договорът е изцяло изпълнен от търговеца.
Стоки или услуги с променливи цени Доставка на стоки или услуги, чиято цена се променя в зависимост от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за отказ.
Стоки по поръчка Доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или недвусмислено персонализирани
Разпечатани стоки с хигиенен или здравен риск Доставка на запечатани стоки, които не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани със защитата на здравето или по хигиенни причини и които са разпечатани след доставката им. Например, козметика, бельо или матрак.
Неотложни поправки в дома Договори, при които потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности по поправка или поддръжка. Ако в случай на такова посещение търговецът предоставя услуги в допълнение към специално поисканите от потребителя или стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на поддръжката или на поправката, правото на отказ се прилага за тях.

Несъответствия на стоките и рекламации.
8.1 Продавачът представя продуктите в онлайн магазина си възможно най- реалистично и с възможно най-пълно описание. Въпреки това цветовете и снимките могат да изглеждат различно на различни монитори и Клиентът трябва да има предвид, че са възможни разлики в цвета на продуктите. Продавачът не носи отговорност за предоставената от производителите информация за стоките. С цел избягване на евентуални недоразумения Клиентът може да получи максимално пълна информация за продуктите на посочените на сайта телефони или чрез електронната поща: [email protected]

8.2 При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липса на някои от придружаващите я аксесоари и/или на които и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.

Внимание: Моля проверете стоката при доставката в присъствието на куриера или лицето извършило доставката.

8.3 При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, задължително се обърнете към куриера за подписване на констативен протокол за увредена пратка. В случай, че клиентът не направи рекламация на момента и не подпише констативен протокол, същият губи правото си по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци.

8.4 При получаване на пратката, трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствие на стоката с поръчката. При несъответствие на получените стоки с поръчаните, онлайн магазинът заменя продуктите за своя сметка без допълнителни такси за Потребителя.

8.5. При получаване на пратката, трябва да проверите съдържанието на пакета за липсващи елементи и аксесоари. При удостоверена липса онлайн магазинът се задължава да изпрати липсващите елементи за своя сметка в най-кратки възможни срокове без допълнителни такси за Потребителя.

8.6. В случай, че Клиентът установи недостатъци след приемането на стоката, които не са били видими при обикновен оглед, той има право да иска ремонтирането и или замяната и, ако ползването е невъзможно. В този случай има право да предяви рекламация съгласно реда и условията на ЗЗП.

8.7 Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват съгласно ЗЗП, при спазване на сроковете и условията на Гаранцията на съответния продукт издадени от производител или вносител .

8.7 Рекламациите се вписват в специален регистър само срещу представяне на касова бележка или Фактура, документи за гаранционни условия издадени от Продавача.

8.8 При получаване на стоката Клиентът е длъжен незабавно да я прегледа. Ако констатира явни недостатъци, той следва незабавно да информира лицето, извършващо доставката. В този случай се съставя констативен протокол в два еднообразни екземпляра с описание на явните недостатъци, които се подписват от получателя на стоката и представителя на куриерското дружество. В случай, че Клиентът не направи рекламация на момента или дори да направи такава не подпише констативен протокол, същият губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци.

8.9 Според правилата на ЕС и ЗПП Продавачът трябва да поправи, замени, намали цената или да възстанови заплатената сума, ако се окаже, че купените от вас стоки са дефектни или не изглеждат и не работят по начина, посочен в описанието на продукта.

Можете да поискате пълно или частично възстановяване на платената сума само когато не е възможно артикулът да бъде поправен или заменен.

8.10 Задължението на Продавача за удовлетворяване на рекламация отпада в следните случаи:

– дефект, причинен от неправилна или груба употреба

– дефект, причинен от външни причини (включително, но не ограничени до физическо, химическо, електрическо или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта, неподходящи консумативи или среда на работа и т.н.);

Възстановяване на платени суми:
Продавачът се задължава да възстанови получени по поръчка суми в следните случаи:
9.1 Съгласно чл. 6.2. Когато продавачът не може да изпълни поръчка, която е приел.

9.2 При неспазване на уговорения между Продавача и Клиента по Договора срок за доставка Когато Продавачът не достави и предаде стоките в законовия или уговорения срок, Потребителят трябва да изиска допълнителен срок, който се определя в зависимост от обстоятелствата. Ако и в този срок търговецът не достави стоките, потребителят има право да развали договора. Продавачът се задължава да възстанови в срок от 14 дни всички получени получени по поръчката суми. Допълнителен срок не се изисква ако Продавача не е да доставил стоките в случай, че Клиентът още при сключване на договора е поискал доставка на точно определена дата, или доставката в рамките на уговорения срок е от съществено значение за потребителя (напр. коледен подарък). В този случай търговецът е длъжен да възстанови на потребителя без неоправдано забавяне от не повече от14 дни всички суми, платени по договора на посочена от него банкова сметка

9.4 При упражняване на право на отказ от поръчка съгласно чл.7

9.5 Съгласно чл.8.9 при невъзможност за отстраняване на рекламация по гаранция .

9.6 Съгласно чл.8.8 при неспазване на 30 дневен срок за отстраняване на регистрирана рекламация .

Неустойки
10.1 В случай че Клиентът не плати изцяло поръчката или не приеме стоката в срок от 30 календарни дни, считано от определената дата за доставка, Продавачът прекратява поръчката, стоката остава собственост на „Геотекс Комерс“ ЕООД и Клиентът дължи неустойка в размер на заплатения от него аванс.

10.2 В случай на нарушаване на чл.7.3 а именно продуктът да не е в добър търговски вид с нарушена цялост на оригиналната опаковка, етикети и липсваща документация за покупката Продавачът има право да не удовлетвори правото на отказ на потребителя. В този случай на констатирано нарушаване на чл.7.3 при приемане обратно на стоката в складова база на търговеца, Продавачът е длъжен да уведоми Клиента за това и не възстановява получените по поръчката суми. Продавачът е длъжен да върне стоката на Клиента на посочен от него адрес. Връщането на стоката е за сметка на Клиента.
Продавачът не носи отговорност за съхранение на стоката, в случай че Клиентът не си я вземе обратно.

10.3 В случай на предоставяне на неточни данни от Клиента, за адрес на доставка и телефон или отсъствие на Клиента на адреса в уговорения ден и час, както и при отказ за получаване на поръчаните продукти и връщането им в складова база на „Геотекс Комерс“ ЕООД, Клиентът дължи транспортните разходи по връщане на стоката съгласно чл.6.4.

Други

11.1 Нищожността на клауза от Общите условия или на допълнително уговорените условия не води до нищожност на друга клауза или на договора за продажба като цяло.

11.2 За всеки спор относно сключения договор за продажба и за всички въпроси, неуредени в Общите условия и/или в други писмени договорености между Страните, се прилага българското гражданско и търговско право. При непостигане на съгласие споровете се отнася за решаване пред компетентния български съд. Повече информация относно общите условия може да получите на телефон: +359884693896 и чрез електронната поща на адрес: [email protected]

11.3 Онлайн магазинът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Общи Условия по всяко време, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила без да е необходимо предварително съгласие на потребителите. Измененията и допълненията влизат в сила автоматично, от момента на публикуването им на интернет страницата на онлайн магазина Geotex.bg